આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવેશ (એડમીશન) 2020

 

 

એડમીશન પ્રક્રીયા માટે નીચે મુજબ ના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તૈૈયાર રાખવા

  1.  શાળા છોડ્યા નુ પ્રમાણ પત્ર (LC)
  2.  ૧૦, ૯, ૮ પાસ નુ રીઝલ્ટ
  3.  પ્રયાસ (ટ્રાયલ)નુ પ્રમાણપત્ર (૧૦ પાસ માટે)
  4.  જાતી નો દાખલો-(લાગુ પડતુ હોય તેના માટે (મામલતદાર કે TDO)
  5.  આવક નો દાખલો (મામલતદાર કે TDO)
  6.  આઘારકાર્ડ
  7.  બેન્ક પાસબુક
  8.  પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો

Back

ADDRESS

Zariyawada Road,
At.Shil,Ta,Mangrol,
Junagadh

Last Update on : 11/03/2020

Give us a call or send mail

Mobile : 02878-281515
Telephone : 02878-281515
Email : prlmangrol_iti@yahoo.in

Visitor Counter

    
Html Valid   Html Valid
Copyright © Industrial Training Institute, Mangrol. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.